ICKF Instructor Listing

Search By:
Country:

Dan Rank:

Title:

Last Name:

.
The Instructor Listing is ordered by seniority of Rank and Instructor Title.
Tsuruta, Akira
Inazuka, Shinkai
Okamoto, Toshikatsu
Sakaguchi, Yutaka
Kugizaki, Hidemichi
Higashi, Shane
Nakajima, Kenichi
Naito, Ryosei
Kato, Isamu
Shiogai, Tsutomu
Minoda, Hironori
Oyama, Seiji
Imamura, Takaaki
Ichimaru, Kouji
Murakami, Masata
Shimoide, Tokinori
Ogaki, Mitsuo
Masudome, Kanji
Chigiri, Takashi
Shimoda, Masayoshi
Tamashiro, Toshikazu
Nakahira, Yasuhiko
Matsuda, Akinori
Toyodome, Mikio
Sato, Heiji
Miyase, Syouzou
Akutagawa, Takajyo
Umeki, Yoshiki
Sanada, Syusaku
Odashiro, Tadaaki
Nishikawa, Katsuhiro
Morikawa, Haruki
Masubuchi, Masae
Tanaka, Hiroshi
Kinbara, Hisao
Oshima, Masamori
Sugimachi, Shigeo
Ejima, Kazuhiro
Nishimoto, Masaji
Kashiwagi, Tadashi
Yamanami, Makio
Ebihara, Kouichi
Takasaki, Hideaki
Osada, Kaoru
Kouno, Minoru
Henschel, Hal
Delaney, Michael
Giffen, Peter
Blanchette, Jean-Noel
Bellhouse, Arthur
Smith, David
Pettit, Jay F.
Higuchi, Minoru
Fukuhara, Keisuke
Okano, Minoru
Hayes, Brian
Yamamoto, Syuji
Ueda, Katsumi
Miyazaki, Fujio
Tamaki, Morimitsu
Matsuoka, Yuichi
Fujii, Shigeru
Matsuzaki, Masataka
McInnes, Robert
Taneda, Chris
Sugiura, Minoru
Sakurai, Fujio
Saito, Yuji
Sato, Tetsuyuki
Imao, Issei
Kaneko, Takenori
Iwasaki, Kouzo
Ishibashi, Ishibashi
Onizuka, Yasuo
Suzuki, Seiichi
Nishida, Takao
Sakaguchi, Eiji
Kanao, Yoshifumi
Miyazaki, Naomi
Nakayama, Takatsugu
Yamasaki, Tadafusa
Nakao, Seiichi
Shore, Troy
Masuda, Yasushi
Kosuge, Kazuo
Abe, Tsuneo
Kawasaki, Kazuyoshi
Brown, Gregory
Oyama, Kouichi
Oliver, Paul
Gambino, John
Lee, Robert