ICKF Instructor Listing


Sugiura, Minoru


Photo 5 Dan
SHIHAN
Shizuoka
Japan
Dojo: Omaezaki